Najčešće postavljena pitanja

Nakon pokretanja terminala, program ne zahteva sprovođenje procedure autorizacije. Zašto? Moja deca takođe koriste računar, ona bi praktično mogla trgovati bez mog znanja...

Pre svega, proverite da li ste zapamtili lozinku. Ako jeste, izaberite iz padajućeg menija File / Login i poništite potvrdu opcije Save account information.

Na taj način ste otklonili ovaj problem i autorizacija (Login / Password) će biti sprovedena svaki put prilikom pokretanja terminala.

Čemu služi zaključavanje pozicija?

Zaključavanje pozicija, učesnici na finansijskim tržištima u svojim strategijama trgovanja najčešće koriste kako bi zaustavili rast gubitaka, a da pritom pozicije ostanu otvorene.
Na primer, otvorili ste kratku poziciju za prodaju po valutnom paru EUR/USD sa obimom od 2 lota.

Pretpostavimo da se tržište kreće protiv vas i kurs raste. Međutim, vi smatrate da je taj rast samo privremeno stanje na tržištu i da će se cenovno kretanje usmeriti u odgovarajućem pravcu, ili imate jake pokazatalje i signale sa tržišta koji ukazuju da bi trebalo da očekujemo promenu u kretanju cene. U tom slučaju možete da otvorite dugu poziciju u istom obimu (2 lota) bez dopunskog marginalnog obezbeđenja (ne treba vam novi depozit).

Na taj način ste zaustavili rast gubitka kratke pozicije na račun otvaranja duge pozicije.
Zatim možete sačekati završetak cenovnog rasta i u povlačenju zatvoriti dugu poziciju, a sačuvati kratku.

Šta je to GAP?

GAP ili cenovni jaz, predstavlja prekid u cenovnom kretanju. On se javlja kada je cena otvaranja veća ili manja od prethodne cene na zatvaranju, a formirana razlika predstavlja cenovni GAP. Sve trgovinske naredbe koje se nalaze u opsegu cenovnog jaza ne mogu biti realizovane u skladu sa zahtevom klijenta.

Moja naredba za otvaranje pozicije nije ralizovana, iako je zadata cena bila dostignuta na grafikonu

Treba imati na umu da grafikoni koje terminal za trgovanje prikazuje, predstavljaju cene ponude (Bid). Pri tome je High – maksimalni Bid, a Low – minimalni Bid.

Ukoliko ste recimo, postavili odloženu naredbu buy limit po ceni 140,00 (valutni par GBP/JPY), ona će biti aktivirana po ceni Ask (cena potražnje). Kada na grafikonu vidite da je cena dostigla nivo 140,00, tada se tu radi se o ceni ponude Bid, a cena potražnje Ask iznosi 140,08 (spred za valutni par GBP/USD iznosi 8 pipsa). Tek kada na grafikonu cena dostigne vrednost 139,92, tada će biti ispunjeni svi uslovi za aktiviranje zadate naredbe buy limit.

Iz praktičnih razloga, terminal ima mogućnost da prikazuje i liniju Ask cena. Da bi ste to omogućili, potrebno je da desnim tasterom miša kliknete na liniju grafikona, zatim iz padajućeg menija kliknete na dugme Propertis, i aktivirate opciju Show Ask line.

Zašto se cena otvaranja pozicije razlikuje od one koju sam zadao svojom naredbom putem terminala?

Kada izlazite na tržište tj. kada otvarate poziciju, prilikom izdavanja naredbe proverite da li je uključena opcija „Enable maximum deviation from quoted price“. Ukoliko jeste, a u prozoru „Maximum deviation“ stoji, recimo 5 pipsa, to znači sledeće: Prilikom izdavanja naredbe, vi se praktično obraćate dileru sa zahtevom za kupovinu ili prodaju po definisanoj ceni, ali sa mogućnošću da, zbog promene tržištnih uslova, cena koju ste naveli može varirati u iznosu do 5 pipsa. Pri tome terminal za trgovanje automatski prihvata navedenu cenu.

Na primer:

  • Izdali ste naredbu za otvaranje kratke pozicije po valutnom paru EUR/USD. Cena otvaranja iznosi 1,3350.
  • Diler prima vaš zahtev, vrši procenu tržišnih uslova i odlučuje da vam ponudi cenu od 1,3345.
  • Terminal za trgovanje automatski prihvata ponuđenu cenu jer se ona uklapa u dozvoljenu toleranciju od 5 pipsa..

Ukoliko ne želite da se ovakva situacija ponovi, potrebno je da deaktivirate opciju „Enable maximum deviation from quoted price“.

Zašto su pozicije koje sam otvorio zatvorene bez moje naredbe?

Otvorene pozicije mogu biti profitabilne ili nam mogu naneti gubitke, u zavisnosti od situacije na tržištu. Ukoliko se tržište kreće protiv vas, tako da je nivo marginalnog obezbeđenja blizu nivoa 10% ili niže, tada diler ima pravo da potpuno ili delimično zatvori poziciju po sopstvenom nahođenju.

Šta je to Swap? Kako se obračunavaju swap - poeni?

Trgovinske operacije na deviznom tržištu FOREX, obavljaju se na licu mesta. To znači da za sve operacije koje su danas otvorene, treba obezbediti celokupnu sumu u baznoj valuti za naredni dan. U slučaju marginalne trgovine nema realne isporuke novca i tada je potrebno obaviti operaciju tipa Swap (svop) tj. zatvoriti poziciju po tekućem kursu na kraju prethodnog trgovačkog dana i ponovo otvoriti poziciju po istom kursu sa obračunom swap-poena. Terminal TeleTRADER 4 ne zahteva ručno otvaranje i zatvaranje pozicija pri swap operaciji (to je prilično neugodno za trejdere), već automatski izračunava swap – poene, vrši njihovu naplatu sa vašeg računa i prenosi otvorenu poziciju u novi radni dan.

Veličinu swap – poena možete saznati u odeljku Uslovi trgovine.

Evo jednog primera swap operacije:

Otvorili ste kratku poziciju po valutnom paru EUR/USD u obimu od jednog standardnog lota. Cena otvaranja iznosi 1,3700. Veličina swap – poena po kratkoj poziciji iznosi 0,3200.
U 23:59 časova automatski se obavlja swap operacija, a sa vašeg trgovinskog računa se naplaćuje vrednost swap – poena po formuli:

Swap = Lots х ShortPips х PipSize,

гGde je:
«Lots» — broj lotova tj. obim otvorene pozicije (u ovom slučaju, broj lotova iznosi 1,00);
«ShortPips» — Short Pips – veličina swap – poena (iznosi 0,3200);
«PipSize» — vrednost jednog pipa (u ovom slučaju je to $10,00).

Za rezultat dobijamo:

Swap =1.00 х (+0,3200) х 10 = +3.2$.

Ovaj iznos će biti prikazan na vašem trgovinskom terminalu i biće obračunat prilikom zatvaranja pozicije.

Trostruki swap se obračunava u periodu sreda/četvrtak, a takođe i u periodu petak/ponedeljak (obračunava se prenos sa petka na subotu, sa subote na nedelju i nedelja na ponedeljak).

Šta je to Trailing Stop? Koje su prednosti njegove upotrebe?

Korišćenje naredbe „Stop Loss“ je neophodno prilikom trgovine, jer predstavlja zaštitu od velikih gubitaka u slučaju da cena finansijskog instrumenta ostvari nepovoljno kretanje. Ukoliko je kretanje povoljno, i pozicija koju ste otvorili donosi profit, tada je naredbu „Stop Loss“ moguće preneti na nivo koji omogućuje obezbeđenje ostvarenog profita. To možete učiniti ručno ili korišćenjem funkcije „Trailing Stop“ – koja vrši automatsko premeštanje naredbe „Stop Loss“.

Na primer, otvorili ste dugu poziciju sa obimom od 3 lota po valutnom paru EUR/USD. Cena na otvaranju je iznosila 1,3650. Vi postavljate „Stop Loss“ naredbu na nivo 1,3600 i aktivirate funkciju „Trailing Stop / 15 pp (kliknete desnim klikom na Trailing Stop / 15 pp)“. Čim cena valutnog para dostigne vrednost 1,3665, aktivirana funkcija će automatski pomeriti naredbu „Stop Loss“ na nivo cene otvaranja tj. na 1,3650. Sa daljim porastom cene 1,3665; 1,3666; 1,3667...pomeraće se i „Stop Loss“ nivo - 1.3650, 1.3651, 1.3652…

Funkcija „Trailing Stop“ je deo instaliranog softvera (terminala), i ne nalazi se na serveru, već je povezana samo sa otvorenom pozicijom.

Upozorenje! Funkcija „Trailing Stop“ je aktivna samo dok je trgovinski terminal uključen.

Greškom sam zatvorio grafikon koji sam prethodno podesio kako mi odgovara i uključio indikatore koji su mi potrebni. Kako da u novootvorenom grafikonu vratim sva prethodna podešavanja i indikatore?

Terminal poseduje funkciju pamćenja prethodnih podešavanja. Ona vam omogućava da sačuvate sve ranije postavke grafikona (podešavanja od strane korisnika, tehničke indikatore, instrumente, uređenje pozadine i izgleda grafikona itd.).

Ukoliko niste sačuvali aktuelnu postavku, kasnije nećete biti u prilici da je povratite ukoliko se javi potreba za tim, već ćete morati da izvršite ručno podešavanje terminala.

Koliki je rok rada demo-računa?

Rok rada demo-računa je 14 dana, i automatski se obnavlja na isti rok važnosti prilikom svakog logovanja. Drugim rečima, demo-račun će biti deaktiviran samo u slučaju da ga ne koristite 14 dana uzastopce. Ukoliko najmanje jednom u dve nedelje pristupate demo-računu, on će ostati aktivan neograničeno.

Terminal se ukočio. Slika je zamrznuta. U čemu je problem?

Najverovatnije ste, tokom tehničke analize tržišta, uključili veliki broj indikatora, pa terminal nije u stanju da normalno ažurira i prikazuje primljene podatke sa servera.

Da biste rešili ovaj problem, neophodno je da smanjite broj indikatora koje koristite istovremeno. To će olakšati rad vašeg trgovinskog terminala.

Nakon otvaranja terminala, pojavljuje se prozor „LiveUpdate“. O čemu se radi?

Terminal u sebi ima ugrađen sistem automatskog ažuriranja „LiveUpdate“. On služi za automatsko zanavljanje instaliranog programa nakon izlaska nove verzije softvera.

Kliknite na dugme „Update“ i sačekajte dok se ne izvrši instalacija najnovije verzije terminala za trgovanje. Nakon izvršenog ažuriranja, pritisnite dugme „Restart“.

Zanemarivanje ažuriranja softvera putem „LiveUpdate“ sistema se ne preporučuje, jer to može biti uzrok kasnijeg nepravilnog rada terminala.

Želim da pogledam dnevni grafikon valutnog para EUR/USD na dan 11.09.2001. godine. Pokušavam da prevlačenjem mišem preko ekrana ručnim putem vratim grafikon na željeni datum. Da li postoji lakši način?

Potrebno je aktivirati funkciju za automatsko prelistavanje (Graphics / Auto ...). Izaberite vremensku periodu D1, a zatim pritisnite Enter. U donjem levom uglu pojaviće se traka za brzu navigaciju, gde trebate uneti željeni datum u formatu gggg.mm.dd. (na primer, 2001.09.11), a zatim pritisnuti Enter. Grafikon će odmah prikazati željeni period.

Mogu li da ostvarim pristup tržištu putem mobilnog telefona? Da li se trgovinski terminal može instalirati na džepni računar ili na smartfon? Kako da izvršim instalaciju?

1. Da, možete. Da bi ste pristupili tržištu putem mobilnih uređaja, kao što su džepni računari, pametni telefoni i slično, potrebno je da preuzmete posebne instalacione pakete programa TeleTRADER, i to: TeleTRADER 4 Mobile (za džepne računare – PC Pocket) i TeleTRADER 4 Mobile Smartphone Edition (za pametne telefone - smartphone).

2. Postoji poseban instalacioni paket za trgovinski terminal koji radi na uređajima koji za operativni sistem koriste OS Windows Mobile.

3. Instaliranje programa možete obaviti direktno na vaš mobilni uređaj, tako što ćete sa našeg sajta preuzeti instalaciju sa ekstenzijom .cab, ili pak putem personalnog računara preuzeti instalaciju sa ekstenzijom .exe, a zatim instalirati na mobilni uređaj preko Windows-a.

Otvorio sam poziciju za trgovanje sa obimom od 3 lota po valutnom paru EUR/USD. Mogu li, recimo, zatvoriti 1 lot, a 2 lota ostaviti aktivnim?

Dvaput kliknite na poziciju koju želite da delimično zatvorite, izaberite obim (na primer 1,00) i kliknite na dugme Zatvori. Nakon toga se formira novi broj naloga za poziciju koja je ostavljena na tržištu.

Nedostaje deo grafikona. Kako da izvršim ažuriranje grafikona?

Takva situacija je moguća u slučaju nestabilne internet – konekcije između terminala za trgovanje i servera.
Da biste ažurirali grafikon, kliknite desnim klikom na grafikon i iz padajućeg menija odaberite opciju „Update“. Zatim ponovo pokrenite terminal.

Mogu li da dobijem izveštaj o izvršenim trgovinskim operacijama?

Da, možete. Da bi ste to uradili neophodno je da na kartici „Account History“ kliknete desnim klikom i iz padajućeg menija odaberete opciju „Save Report / Save as detail report“.

Na terminalu se ne vidi istorija mojih trgovinskih operacija. U čemu je problem?

Ovo se dešava na početku kalendarskog meseca. Terminal posmatra mesec koji je upravo počeo kao novi trgovinsko – izveštajni period i sve prethodne trgovinske operacije su skrivene.

Da biste mogli da pristupite istoriji rada vašeg terminala, potrebno je nakon desnog klika miša, iz menija odabarete opciju „All history“.

Terminal TeleTRADER prikazuje korisniku podatak koliko je sati. O kom vremenu je reč?

Vreme u trgovinskom terminalu TeleTRADER je UTC (Coordinated Universal Time, koordinisano univerzalno vreme) + 2 časa tj. (UTC + 2). UTC vreme je identično zimskom GMT (srednje vreme po Griniču), ali se za razliku od njega ne menja ni leti ni zimi. U Srbiji se računa srednjeevropsko vreme (GMT+1), odnosno (UTC+1) zimi i (UTC+2) leti.

Terminal ne otvara neke vesti

To je normalna pojava. Pojedine novosti koje trgovinski terminal prima od novinske agencije Dow Jones sastoje se samo od jednog naslova.

Na terminalu za trgovanje u prozoru „Market Watch“, nema instrumenata koji me zanimaju. Šta da radim?

Kliknite desnim klikom miša na prozor „Market Watch“. Iz padajućeg menija izaberite opciju „Simbols“. Videćete sve trgovinske instrumente koji su dostupni vašem računu. Ovde možete da prikažete ili da sakrijete sve željene simbole.

Ukoliko želite da prikažete sve vama dopstupne finansijske instrumente, neophodno je da štiklirate opciju „Show all“.

Uspešno sam završio proceduru autorizacije. Kako bih mogao da promenim lozinku za pristup računu?

Lozinka trejdera (master password) i lozinka investitora (investitor password) mogu se izmeniti u terminalu za trgovanje. Za to je potrebno ući u meni „Tools / Options“ zatim kliknite na dugme „Change“. U odgovarajućem polju unesite novu lozinku.

Važno! Kako bi se osigurala maksimalna bezbednost pristupa računima za trgovanje od strane korisnika, neophodno je da lozinka bude sastavljena od najmanje pet karaktera, i da sadrži najmanje dve od sledeće tri grupe znakova: mala slova, velika slova, brojevi. Ukoliko prilikom unošenja lozinke ne ispoštujete ovaj zahtev, nećete moći da izvršite promenu lozinke.

Kako otvoriti demo-račun?

Nakon instalacije terminala, uđite u meni „File / Open account“ popunite sva prazna polja i štiklirajte opciju „I agree to subscribe to your newsletters“. Zatim kliknite na „Next“, dva puta.

Tokom poslednjeg koraka, generiše se broj Vašeg računa i dve lozinke: master pasword (lozinka trejdera) i investitor pasword (lozinka investitora). Zatim kliknite na „Finish“.

U mailbox-u terminala TeleTRADER (ne treba mešati sa običnim poštanskim sandučetom elektronske pošte) dobićete pismo sa vašim informacijama, korisničkim imenom i lozinkom trejdera i investitora.

Koja je verzija operativnog sistema Windows neophodna za nesmetan rad platforme za trgovanje?

Terminal TeleTRADER 4 uspešno funkcioniše na operativnim sistemima Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, WindowsVista, Windows 7, Windows 8

Moj računar ostvaruje internet konekciju putem rutera i ne može se povezati sa serverom za trgovanje. Šta treba preduzeti?

Ovakva situacija je jako česta kada su zajedničke mreže u pitanju. Da biste rešili ovaj problem, obratite se administratoru mreže kako bi vam omogućio pristup adresi servera za trgovanje. Pored toga, često sam ruter ima instaliran firewall, koji može ometati normalan rad terminala, U tom slučaju potrebno je isključiti firewall (sa čim se sistem administratori retko slažu) ili omogućiti pristup portu 443.

Kakve su karakteristike internet konekcije neophodne za pouzdan rad na trgovinskoj platformi?

Internet konekcija mora biti pouzdana, bez prekida i seckanja, jer svaki prekid veze sa kompanijskim serverom za trgovanje može dovesti do nepredviđenih posledica. Najpouzdanija veza se ostvaruje zasebnom internet linijom. Ukoliko koristite internet putem GPRS-a, u tom slučaju preporučujemo vam da se upoznate sa uslovima pružanja usluga GPRS-a od strane svog mobilnog operatera. Bitno je istaći da u mestima i predelima koji nisu pokriveni GPRS signalom, jednostavno nećete biti u mogućnosti da kontrolišete svoj trgovinski račun putem interneta.

Koji su potrebni parametri za podešavanje trgovinskog terminala kako bi se on povezao sa serverom?

Ukoliko ste terminal za trgovanje preuzeli sa našeg sajta, on je već pravilno konfigurisan i svi parametri povezivanja programa TeleTRADE 4 su već podešeni, tako da nemate nikakve obaveze u smislu podešavanja trgovinske platforme za povezivanje sa serverom.

Pri pokušaju izdavanja naredbe za trgovanje sledi odgovor od terminala „Tržište je zatvoreno“.

To znači da je trgovinska sesija za dati finansijski instrument zatvorena. Raspored rada finansijskih tržišta možete pronaći na našem sajtu.

Uspešno sam otvorio terminal za trgovanje, ali ne mogu da izdajem naredbe, jer je dugme „New Order“ na panelu instrumenata neaktivno.

Ovakva situacija je moguća u slučaju da ste pristupili terminalu za trgovanje putem lozinke investitora. Kako biste mogli da obavljate trgovinske operacije, neophodno je proći proceduru autorizacije putem master password-a tj. lozinke trejdera.

Nakon registracije naloga, nisam dobio aktivacioni kod na terminalu, ili sam ga slučajno obrisao. Sta da radim?

Pošaljite na e-mail advizer@teletrade-dj.com skenirani primerak lične karte i broj trgovinskog računa. Nakon provere, aktivacioni kod će vam biti poslat u odgovoru.

Želeo bih da izdam naredbu, ali kao odgovor dobijam poruku „Trgovinski protok je zauzet“. U čemu je problem?

Ovakva situacija je moguća ukoliko ne sačekate odgovor od dilera na prethodni zahtev, a već izdajete sledeći (novi) zahtev. Da biste rešili ovaj problem, potrebno je da ponovo pokrenete terminal za trgovanje.

Trgovinski terminal prikazuje poruku „Invalid account“. Šta treba uraditi?

Ovakva situacija je moguća ukoliko unesete pogrešno korisničko ime ili lozinku, ili je nalog obrisan zbog isteka vremena njegovog postojanja (odnosi se na demo-račune).

Trgovinski terminal prikazuje poruku “No connection“. Šta treba preduzeti?

Razloga može biti nekoliko:

  • Najverovatnije je došlo do blokade porta 443 u vašoj lokalnoj mreži. Potrebno je da konsultujete svog sistem administratora kako biste saznali tačnu adresu proxy servera i port za uspostavljanje internet konekcije. Ovu informaciju takođe možete saznati i putem vašeg internet browsera ulaskom u meni Tools / Settings / omogući proxy server / pritisni dugme Proxy i prepiši broj i port proxy servera. Ukoliko pristupate internetu putem korisničkog imena i lozinke, onda ih trebate ukucati u odgovarajući tekst boks.
  • Na vašem računaru ste ranije instalirali antivirus program koji blokira port 443. Isključite antivirus program. Ukoliko veza sa serverom bude uspostavljena nakon isključenja antivirus programa, utvrdili ste razlog zbog kojeg niste imali konekciju. Preostaje vam da podesite antivirus program tako da omogući pristup portu 443 ili da postavite trgovinski terminal TeleTRADER 4 na spisak dozoljenih programa.
  • Posedujete stariju verziju terminala koja se više ne koristi. Potrebno je da nadogradite vaš program najnovijom verzijom terminala putem automatskog ažuriranja LiveUpdate, ili da jednostavno preuzmete aktuelnu verziju platforme sa našeg sajta, a zatim je instalirate na vašem računaru preko stare verzije. Više o tome možete saznati u meniju terminala Help/About program.

PRIJAVA ZA OBUKU

Besplatna obuka