Formula za izračunavanje pozicije Trejdera na Rang listi

Pozicija trejdera na rang listi se utvrđuje na osnovu ostvarenih rezultata u prethodnom periodu (30, 21, 14, 7 dana). Ažuriranje broja bodova na tabeli se vrši na dnevnom nivou, tako da redosled trejdera na Rang listi u potpunosti odgovara njihovim rezultatima.

Ostvareni rezultat se u najvećoj meri bazira na visini ostvarenog prinosa i nivou svakodnevne aktivnosti tokom određenog perioda vremena koji se uzima u razmatranje. Pri tome, uzima se u obzir tzv. faktor umanjenja.

U obračunskom periodu koji iznosi 30 dana, najveći broj poena se odnosi na poslednji dan perioda. Za svaki prethodni dan se uzima u obzir tzv. faktor umanjenja.

Zatim se uzimaju u obzir dodatni koeficijenti multiplikatori i faktori umanjenja i to na sledeći način:

 • koeficijent - multiplikator se koristi za bodovanje kontinuiteta trgovanja ako je ono duže od 7 dana, ne računajući dan obračuna;
 • koeficijent - multiplikator se koristi za bodovanje neprekidnog prisustva u TOP 10 trejdera na Rang listi u trajanju od najmanje sedam dana, ne računajući dan obračuna;
 • faktor umanjenja se koristi za negativno bodovanje svih gubitaka koji prelaze određeni nivo (penali za pad).

FORMULA

, gde je

 • Bmn – ukupan rezultat Mastera m (Bm0 – današnji rezultat);
 • n – broj dana od dana kada se vrši izračunavanje pozicije na Rang listi (n=1 – dan pre (juče), n=2 – dva dana ranije (prekjuče) i tako dalje);
 • N – period za koji se vrši izračunavanje pozicije trejdera na Rang listi (30 nominalno);

Qу – pad za period 1 <= n <= y

Qy = 100%*(Dm1 + Dm2 +… Dmy)/Em(y+1)

F – koeficijent pada

F = min{F7; F14; F21 ;F30}

Qy F7 F14 F21 F30
Qy <= 10 % 1 1 1 1
10% < Qy <= 20% 1 1 1 1
20% < Qy <= 30% 1 1 1 1
30% < Qy <= 40% 0,8 0,9 1 1
40% < Qy <= 50% 0,7 0,8 0,9 0,9
50% < Qy <= 60% 0,6 0,7 0,8 0,8
60% < Qy <= 70% 0,3 0,6 0,7 0,7
70% < Qy <= 80% 0,2 0,5 0,6 0,6
80% < Qy <= 90% 0,1 0,2 0,5 0,5
90% < Qy 0,1 0,2 0,5 0,5

*Za izračunavanje Fy neophodno (y={7;14;21;30}) je da prvo izračunamo Qy a zatim da pronađemo odgovarajuću vrednost u koloni Fy

Ha koeficijent neprekidnosti trgovine

Rb = 1.25, ako za svako Pmn gde je 1<= n <= b,važi sledeće: Pmn <= 10;

Nominalna vrednost b=7

Rb = 1 u svim ostalim slučajevima

Rb koeficijent prisustva u Top 10 na Rang listi.

Ha = 1.25, ako za svaki Dmn gde za 1<= n <= a važi: Dmn <> 0;

Nominalna vrednost а=7

Ha = 1 u ostalim slučajevima

kn – faktor umanjenja

1.00, ako je 1≤n≤7

0.75, ako je 8≤n≤14

0.50, ako je 15≤n≤21

0.25, ako je 22≤n≤N

 • Pmn – Pozicija Mastera na Rang listi na dan n;
 • Mn – broj dana koliko se dugo Master m nalazi u bazi podataka, na dan n;
 • Emn – Kapital Mastera m (ne računajući dodatno dopunjavanje/povlačenje novca sa računa) koji odgovara ostvarenim rezultatima na dan n.
 • Dmn – povećanje stanja na računu Mastera na dan n, (direktno oslikava uspešnost trgovanja Mastera – vrednost koja se dobije kada od ukupnog kapitala oduzmemo početno deponovan depozit i sve naredne dopune depozita, a zatim dodamo sav novac koji je povučen sa depozita; ili se računa na osnovu vrednosti PL na kraju dana);
 • Lmn – ukupna količina zatvorenih lotova od strane Mastera, zasnovano na rezultatima na dan n;
 • dmn – rezultat koji je ostvario Master m, izračunat na osnovu povećanja stanja na svom trgovinskom računu – stanje na dan n;

ALGORITHM ZA IZRAČUNAVANJE Dmn:

Ako je Dmn ≤ 0, dmn = 0;

M1n – broj Mastera koji su ispunili uslov Dmn > 0 feltételnek;

P = { Dmn | Dmn > 0 } – lista svih Mastera koji ispunjavaju uslov Dmn > 0;

Lista P sadrži M1n elemenata.

– poređano po opadajućoj vrednosti,

megfelelnek a Dmn > 0 feltételnek, a csökkenő Dmn értékek szerint.

Manja vrednost i se dodeljuje Masteru čija je Lmn vrednost veća. Ako su vrednosti Lmn jednake, tada se veća vrednost i dodeljuje Masteru sa većim kapitalom; ako im je i visina kapitala ista, tada se računa dužina staža na rang listi tj. Manja vrednosti broja i se dodeljuje Masteru koji se duže nalazi na listi.

Vrednost dmn se dodeljuje Masteru m na osnovu ostvarenih rezultata na dan d prema tabeli:

i dmn
i ≤ M1n/10 5.00
M1n/10 < i ≤ 2*M1n/10 4.50
2*M1n/10 < i ≤ 3*M1n/10 4.00
3*M1n/10 < i ≤ 4*M1n/10 3.50
4*M1n/10 < i ≤ 5*M1n/10 3.00
5*M1n/10 < i ≤ 6*M1n/10 2.50
6*M1n/10 < i ≤ 7*M1n/10 2.00
7*M1n/10 < i ≤ 8*M1n/10 1.50
8*M1n/10 < i ≤ 9*M1n/10 1.00
9*M1n/10 < i 0.50

lmn – rezultat (u bodovima) koje je ostvario Master m na osnovu ukupnog broja zatvorenih lotova na dan n;

ALGORITHM ZA IZRAČUNAVANJE lmn:

 • Ako je Lmn = 0, lmn = 0;
 • M2n – Broj Mastera koji ispunjavaju uslov Dmn > 0;
 • S = {Lmn | Lmn > 0} – Lista svih Mastera koji ispunjavaju uslov Lmn > 0; lista S sadrži >M2n elemenata.
 • – lista svih Mastera koji ispunjavaju uslov Lmn > 0 biće kreirana u skladu sa opadajućom vrednosti parametra Lmn. Manja vrednost broja s se dodeljuje Masteru sa većom vrednošću Dmn ili ako su vrednosti Lmn jednake, tada se manji broj s dodeljuje Masteru sa većim kapitalom. Ako je vrednost kapitala kod oba Mastera jednaka, tada se manji broj s dodeljuje Masteru sa dužim stažom na Rang listi.
 • Vrednosti lmn se dodeljuje Masteru m na osnovu ostvarenih rezultata na dan n prema tabeli:
s lmn
s <= M2n/10 5.00
M2n/10 < s <= 2* M2n/10 4.50
2* M2n/10 < s <= 3* M2n/10 4.00
3* M2n/10 < s <= 4* M2n/10 3.50
4* M2n/10 < s <= 5* M2n/10 3.00
5* M2n/10 < s <= 6* M2n/10 2.50
6* M2n/10 < s <= 7* M2n/10 2.00
7* M2n/10 < s <= 8* M2n/10 1.50
8* M2n/10 < s <= 9* M2n/10 1.00
9* M2n/10 < s 0.50