Šta je CFD

CFD (engl. Concract For Difference, CFD) — ugovor na razliku u ceni bazne aktive. Baznom aktivom nazivamo aktivu koja je predmet trgovine na međunarodnim berzama kapitala i robnim berzama (zlato, srebro, nafta, akcije kompanija itd.). Prilikom zaključenja CFD ugovora, jedna strana se obavezuje da isplati drugoj ugovornoj strani razliku između vrednosti aktive koja je predmet ugovora u trenutku zaključenja i cene na kraju ugovornog roka. Pri tome, ugovorom se ne prenosi pravo svojine nad baznom aktivom – predmetom ugovora.

Uobičajeno je da CFD ugovori nemaju ograničen vremenski rok trajanja, već se raskidaju na zahtev jedne od strana koja ima ugovorno pravo da zatraži raskid.

Prvi CFD ugovori su sačinjeni 1980 godine u Velikoj Britaniji i oni su se odnosili isključivo na razliku u ceni akcija. Danas, praktično je moguće zaključiti CFD ugovor po bilo kom finansijskom instrumentu.

Do pojave CFD trgovine, na međunarodnim finansijskim tržištima mogli su da trguju isključivo vlasnici krupnog kapitala, gde se jedna trgovinska operacija merila stotinama hiljada dolara.Sa druge strane, CFD ugovori pružaju mogućnost širokom krugu fizičkih i pravnih lica da trguju na finansijskim tržištima sa različitom količinom kapitala. Za zaključivanje takvih ugovora, umesto nekada potrebnih stotina hiljada dolara, danas je dovoljno i $2000.

PREDNOSTI CFD UGOVORA

CFD trgovina sa kompanijom TeleTrade vam omogućava:

  • Da profitirate nezavisno od aktuelnog trenda na tržištima: kako tokom rasta, tako i prilikom pada vrednosti bazne aktive.
  • Široku ponudu različitih finansijskih instrumenata koji mogu biti predmet ugovora.
  • Da ostvarite veliku zaradu na međunarodnim tržištima robe i kapitala sa malim početnim kapitalom.
  • Osigurajte se od finansijskog rizika usled promene cena u budućnosti.
  • Pripadajuće dividende od akcija (ako su akcije predmet CFD ugovora)*.

* Pri sklapanju CFD ugovora, kompanija TeleTrade obezbeđuje tzv. – «dividend adjustment»: tj. sumu koja se obračunava na račun klijenta u slučaju da u danu sticanja prava na dividendu klijent ima otvorenu poziciju za kupovinu, ili se otpisuje ako je otvorena pozicija za prodaju.

TELETRADE VAM PRUŽA MOGUĆNOST DA ZARADITE CFD UGOVORIMA SA SLEDEĆOM BAZNOM AKTIVOM:

  • zlato;
  • srebro;
  • nafta;
  • Akcije kompanija koje se kotiraju na njujorškoj berzi, kao što su Bank of America, General Electric Company, Intel Corporation, Jonson and Johns, Coca-Cola Company, Mcdonald's Corporation itd.;
  • Fjučersi berzanskih indeksa..

Želite da saznate više o ovome?
Prijavite se za obuku u našoj kompaniji!

PRIJAVA ZA OBUKU

Besplatna obuka

PRIJAVA ZA OBUKU

Besplatna obuka