Obaveštenje o rizicima

Obaveštenje o rizicima

Obaveštenje o rizicima koji prate investiranje na finansijskim tržištima i trgovanje instrumentima Forex i CFD.

Pozitivni rezultati koji su ostvareni tokom investiranja u prošlosti, nisu i ne mogu biti garancija uspeha u budućnosti. Obavljanje trgovinskih operacija na finansijskim tržištima sa finansijskim instrumentima po principu marginalne trgovine pružaju investitorima mogućnost za ostvarivanje velikog profita, ali isto tako nose visok nivo rizika od mogućeg gubitka. Iz tog razloga je potrebno da Klijent, pre nego što počne sa trgovinom, izabere strategiju za trgovanje koja u potpunosti odgovara njegovim planovima i mogućnostima.

Upozorenje koje je pred Vama ne otkriva sve rizike povezane sa ulaganjima u finansijske instrumente marginalne trgovine. U slučaju bilo kakvih pitanja, obratite se stručnim konsultantima kompanije TeleTrade.

OBAVEŠTENJE O RIZICIMA

 1. Cilj ovog obaveštenja je da upozna široki krug zainteresovanih lica sa svim informacijama o potencijalnim rizicama koji su povezani sa trgovinom instrumentima Forex i CFD.

  Obratite pažnju na to da zbog raznovrsnosti situacija koje se mogu javiti na finansijskim tržištima, uključujući tržište Forex, lista rizika koja je deo ovog Upozorenja nije konačna i da postoje rizici koji su povezani sa trgovanjem finansijskim instrumentima Forex i CFD, a nisu do sada uočeni.

 2. Investiciona delatnost sa finansijskim instrumentima Forex i CFD odlikuje se povišenim stepenom rizika, jer podrazumeva obavljanje trgovinskih operacija korišćenjem tzv. kreditne poluge, što može dovesti do gubitka ne samo očekivanog prinosa na uložena sredstva, već i do gubitka uloženih sredstava. Pod pojmom „rizik“, podrazumeva se mogućnost razvoja događaja koji za posledicu imaju gubitak prihoda ili gubitak aktivnih sredstava.

 3. Ovo upozorenje nema za cilj da motiviše klijente da odustanu od trgovanja sa CFD i Forex instrumentima, već da im pruži pomoć u razumevanju i proceni rizika koji se javlja tokom investicionog procesa, kako bi izgradili odgovorni pristup pri donošenju odluka.

 4. Trgovina na tržištu Forex i drugim finansijskim tržištima povezana je kako sa rizicima koji proističu iz same trgovine, tako i sa ostalim, vantržišnim rizicima.

  Rizici se mogu klasifikovati na više načina:

  Podela rizika po izvoru:

  • Sistemski rizik — rizik, koji je povezan sa načinom funkcionisanja celog finansijskog sistema i nije povezan sa konkretnim finansijskim instrumentom. Glavni sistemski rizici su: politički rizik, rizik od neželjenih promena u zakonodavstvu (sa aspekta opštih uslova poslovanja), makroekonomski rizici (oštra devalvacija nacionalne valute, kriza javnog duga, bankarska kriza, valutna kriza itd.) U sistemske rizike spada i rizik od pojave više sile.
  • Nesistemski (individualni) rizik — rizik vezan za konkretnog učesnika na finansijskom tržištu: investitora, forex-brokera, upravljača kapitalom, sistem trgovanja itd.

  Podela po faktorima rizika:

  • Ekonomski rizik — rizik od nepovoljnih ekonomskih zbivanja. Verovatnoća ekonomskkog rizika je obično veća od sistemskog rizika. Ekonomski rizici su:

   • Cenovni rizik — rizik od nepovoljnog kretanja cena. Veliki broj finansijskih instrumenata ima velike cenovne oscilacije na dnevnom nivou. To podrazumeva veliku verovatnoću za postizanje dobitka, odnosno gubitka;

   • Valutni rizik — rizik od gubitaka usled nepovoljne promene deviznih kurseva;

   • Kamatni rizik — rizik od gubitaka usled nepovoljne promene referentnih kamatnih stopa;

   • Inflatorni rizik — rizik od snižavanja kupovne moći novca;

   • Rizik likvidnosti — mogućnost nastanka teškoća prilikom kupovine ili prodaje finansijskog instrumenta u određenom trenutku vremena, što može dovesti do povećanja spreda. Veliki spred znatno otežava primenu stop naredbi koje se koriste za ograničavanje mogućih gubitaka (stop loss). Da bi predupredio značajne gubitke, klijent mora neprekidno da prati situaciju na tržištu i na osnovu toga da optimizuje upravljanje svojim pozicijama;

  • Pravni rizik — rizik od zakonodavnih promena (zakonodavni rizik) – mogućnost nastanka gubitka zbog izmene zakonskih normi, bilo da se radi o izmeni, dopuni ili donošenju novih zakona. Zakonodavni rizik takođe podrazumeva moguće gubitke usled nedostatka zakonodavnih normi kojima se reguliše rad na finansijskim tržištima, što se posebno odnosi na međunarodno devizno tržište Forex;

  • Socijalno-politički rizik — rizik od radikalne promene u političkoj i ekonomskoj situaciji zemlje, rizik od socijalne nestabilnosti, uključujući štrajkove, proteste, rizik od izbijanja sukoba, ratnih dejstava itd.;

  • Rizik od pojave kriminala — rizik koji je povezan sa nelegalnim radnjama trećih lica, kao štu su prevare, neovlašćeni pristup elektronskim podacima, računarskim sistemima, poverljivim informacijama itd..;

  • Operacioni (tehnički, tehnološki, kadrovski) — rizik od direktnog ili indirektnog gubitka

   • nastalog usled tehničkih kvarova ili grešaka u sektoru informatičke podrške, komunikacijama, elektronskim, električnim i ostalim sistemima
   • odnosno zbog grešaka usled nesavršenosti infrastrukture tržišta, uključujući tehnologiju poslovanja, procedure upravljanja, računovodstva i kontrole
   • pogrešnog delovanja (ili odsustva delovanja) personala

   Često se dešavaju problemi u radu terminala za trgovanje koji koristi Klijent, kako zbog problema u hardveru, tako i zbog softverskih grešaka, korišćenja neadekvatne ili zastarele verzije programa, loše internet komunikacije itd. Klijent mora biti svestan da u vreme vršnih opterećenja (na primer, kada se objavljuju značajne ekonomske vesti) može doći do preopterećenja kanala za komunikaciju, što ograničava telefonske kontakte sa forex-kompanijom

  • Prirodni rizik — rizik , koji ne zavisi od delatnosti čoveka (rizici od prirodnih katastrofa: zemljotresa, poplava, uragana, oluja itd.).
  • Tehnogeni — rizik , rizik od havarija usled ljudskog faktora, požari, i sl.

  Podela rizika po ekonomskim posledicama po klijenta:

  • Rizik od gubitka prihoda — mogućnost nastanka događaja na tržištu koji za posledicu imaju delimičan ili potpuni gubitak očekivanog prihoda od investicije;
  • Rizik od gubitka uloženih sredstava — mogućnost nastanka događaja koji za posledicu imaju delimičan ili potpuni gubitak uloženih sredstava;

  Podela prema povezanosti klijenta sa izvorom rizika:

  • Neposredni rizik — izvor rizika je neposredno povezan sa Klijentom;
  • Posredni rizik — mogućnost pojave neželjenih događaja koji nisu direktno povezani sa Klijentom, ali za posledicu imaju čitav niz događaja koji na kraju dovode do gubitka na račun Klijenta.
 5. obavljanja trgovinskih operacija Klijent je izložen sledećim specifičnim vrstama rizika:

  • Operacije sa CFD finansijskim instrumentima i instrumentima na tržištu Forex karakterišu se povećanim stepenom rizika, jer zbog efekta kreditne poluge vrlo male promene kursa mogu imati značajan uticaj na trgovinski račun Klijenta.
  • U slučaju da na finansijskom tržištu dođe do razvoja situacije koja je nepovoljna za Klijenta i njegovu trenutnu poziciju na tržištu, postoji verovatnoća da će u kratkom vremenskom roku Klijent pretprpeti značajne finansijske gubitke ili čak ostati bez celokupnog početnog ili dopunskog uloga, deponovanog za potrebe održavanja postojećih i otvaranja novih pozicija, zaključenja transakcija i trgovinskih operacija u skladu sa Ugovorom.
  • U slučaju nepovoljnog kretanja cena, kako je predviđeno Ugovorom i Pravilnikom o poslovnoj saradnji Klijenta i Kompanije, pozicija Klijenta može biti prisilno likvidirana, što predstavlja potencijalni rizik od gubitka planiranih prihoda i gubitka uloženih sredstava. Odgovornost za navedene gubitke je na strani Klijenta.
  • Zbog uslova koji vladaju na međunarodnom deviznom tržištu Forex, a pre svega zbog brze i nepredvidive promene cena na tržištu, zatvaranje pozicije po željenoj ceni može biti otežano ili potpuno nemoguće.
  • Naredbe za sprečavanje gubitaka (stop naredbe) neće uvek moći da ograniče gubitke do unapred zacrtanog nivoa, jer zbog brze promene cena realizacija naredbe stop može biti izvedena sa kašnjenjem tj. sa značajno većim gubitkom od planiranog.
 6. Kompanija Vas na ovaj način obaveštava o tome da ona zaključuje Ugovore sa trećim licima, prima naredbe od trećih lica na osnovu Ugovora i obavlja trgovinske operacije sa finansijskim instrumentima na tržištu Forex i CFD instrumentima u interesu trećih lica i u sopstvenom interesu.

 7. Ovim Kompanija obaveštava Klijenta o tome da trgovinske operacije sa finansijskim instrumentima na tržištu Forex i CFD instrumentima koje Kompanija obavlja u interesu trećih lica i u sopstvenom interesu mogu biti izvor konflikta interesa Kompanije i Klijenta.

 8. Takođe, Klijent je upoznat sa činjenicom da Kompanija ne garantuje prihod i ne daje nikakve izjave i preporuke na temu potencijalnog prihoda Klijenta od poslovanja na finansijskim tržištima, na osnovu Ugovora o saradnji. Klijent samostalno donosi odluke o realizaciji trgovinskih operacija na finansijskim tržištima i samostalno bira investicionu strategiju.

 9. Operacije na tržištu Forex, kao i operacije na drugim finansijskim tržištima, mogu dovesti do finansijskih gubitaka, a dosadašnja pozitivna iskustva nisu garant ostvarivanja dobrih finansijskih rezultata u budućnosti.

 10. Takođe, finansijski uspeh trećih lica nije garant uspeha Klijenta. Imajući u vidu navedeno, Klijent je dužan da pažljivo razmotri potencijalne rizike koji su prisutni pri realizaciji trgovinskih operacija sa finansijskim instrumentima na tržištu Forex i CFD, u skladu sa investicionim ciljevima i finansijskim mogućnostima.

 11. Navedeno obaveštenje nema za cilj da odvrati Klijenta od investiranja u finansijska tržišta, već da pomogne Klijentu da upozna i razume rizike koje prate ovaj tip poslovanja, da proceni prihvatljivost rizika, kako bi pravilno definisao svoje finansijske ciljeve i mogućnosti, što su preduslovi za kreiranje odgovornog pristupa pri izboru odgovarajuće strategije investiranja.